Syuichi Ashizuka

Jikei University School of Medicine
Surgery
3-25-8, Nishi-shinbashi, Minato-ku
Tokyo Japan
105-8461